2006:

 

Koti

 

 

SUOMI

 

Priser :

 

BørseIva : Päiväkortti = 240 Nkr Viikkokortti = 965 Nkr

 

Veidneselva : Päiväkortti = 120 Nkr Viikkokortti = 485 Nkr

Lille Porsangerelva : Päiväkortti = 120 Nkr Viikkokortti = 485 Nkr

 

Kalastus Finnmarkissa

Sisämaakalastuksella tarkoitetaan tässä makean veden kalojen kalastusta sisävesistä - kuitenkin lohta, meritaimenta ja merinienää lukuun ottamatta. Lohenkak astuksella tarkoitetaan lohen, meritaimenen ja merin ieri-än kalastusta. Tässä esitteessä ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei vakituisesti asu Norjassa. Eron muodostaa siis asuinpaikka, ei kansalaisuus. Vakituisesti yli vuoden ajan Norjassa asuneisiin henkilöihin suhtaudutaan kalastusasioissa samoin kuin norjalaisi in. Heitä koskevat kalastussäännöt löytyvät «lnnlandsfiske Finnmark» -esitteestä.

 

Kalastuksenhoitomaksu

Kaikkien 16 vuotta täyttäneiden henkilöiden on maksettava kalastuksenhoitomaksu voidakseen kalastaa sisä-vesissä (maksulomakkeita saa postitoimistoista>. Maksu on voimassa kuluvan vuoden huhtikuun 1. päivästä seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään. Viikkomaksu on voimassa seitsemän päivää maksuleimasta lukien. Vuonna 1997 kalastuksenhoitomaksu sisävesissä ja niiden osissa, joissa ei tavata vaeltavia lohikaloja on 90 NOK. Käytössä on myös perhekohtainen 160 NOK suuruinen vuosimaksu (kattaa avio-lavo-puolisot sekä 16-20-vuotiaat lapset). Yhden henkilön viikon kalastuksenhoitomaksu on 45 NOK. Viikon kalas-tuksenhoitomaksu koko perheelle on 60 NOK.

 

Merikalastus

Vapaa-ajankalastus meressä heittovälinein on vapaata kaikille. Toisin sanoen merikalastusta varten ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua tai ostaa kalastuskorttia.

 

Kalastuskortti

Kalastuskorttia ostettaessa on esitettävä kuitti makse-tusta kalastuksen hoitomaksusta. Finn markissa on käytössä kaksi kalastuskorttityyppiä. Toinen oikeuttaa sisä-maakalastukseen valtion omistamilla alueilla ja toinen kalastukseen lohivesistöissä.

 

1. Kalastuskortti sisämaakalastusta varten

Norjan ulkopuolella vakituisesti asuvien henkilöiden on lunastettava oma kalastuskortti voidakseen kalastaa Finnmarkissa. Kalastuskortteja on myytävänä kaikissa läänin postitoimistoissa.

 

Hinnat vuonna 1997:105 NOK / 3 vrk ja 210 NQK 1 viikko. Alle 16-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat saavat kalastaa ilman kalastuskorttia. Jos molemmat aviopuolisot lunas-tavat kalastuskortin, toiselle heistä myönnetään 50 % alennus. Kalastuskorttien hinnat muuttuvat vuonna

1998.

Kalastuskortti on voimassa valtion omistamilla alueilla koko Pohjois-Norjassa. Tromsin ja Nordlandin läänien postitoimistoista, leirintäalueilta ja hotelleista on saatavana esitteitä, joissa esitellään näiden läänien valtion alueita ja kalastussääntöjä. Finnmarkin läänissä kalastuskortti oikeuttaa kalastukseen ainoastaan 5 km levyisellä vyöhykkeellä valta- ja eurooppateiltä. Katso muut sisämaakalastussäännöt jäljempänä.

 

2. Lohenkalastuskortti

Kaikirle karttaan sinisellä merkityille joille on lunastettava oma kalastuskorttinsa. Näitä myydään jokien lähistöllä. Kysy läheisiltä kioskeilta, leirintäalueilta, huoltoasemilta, matkailuneuvontapisteistä tai urheilukeskuksista. Katso lisätietoja myös «Laksefiske i Finnmark» -esitteestä. Esitettä on saatavana ainoastaan norjankielisenä.

Kalastuskorttien hinta on 60-240 NOK 1 vrk ja 240-965 NOK Iviikko. Alle 16-vuotiaiden kalastuskorttien hintoja on alennettu. Toisiin jokiin myydään ulkomaalaisille ainoastaan vuorokausilupia.

 

Sisämaakalastuksen kalastussäännöt Missä saa kalastaa?

Ulkomaalaiset saavat kalastaa ainoastaan 5 kilometrin levyisellä vyöhykkeellä läänin valtateiden molemmilla puolilla. Valtatiet on merkitty karttaan punaisella. Jos ainoastaan osa vesistöstä ulottuu tämän vyöhykkeen alueelle, koko vesistö on sallittua kalastusaluetta.

Statskog Finnmark jordsalgskontor voi myöntää poikkeusluvan kalastukseen 5 km vyöhykkeen ulkopuolella, jos hakija täyttää yhden alla mainituista ehdoista:

a> hänellä on lähisukua läänin alueella, ts. vanhemmat, appivanhemmat, sisaruksia tai lapsia.

b) hän on työskennellyt läänin alueella yli kuukauden ajan.

C> paikallinen kalastaja on kutsunut hänet ja kalastus tapahtuu hänen kanssaan.

d> muut erityiset syyt puoltavat luvan myöntämistä.

Statskog Finnmark jordsalgskontor voi myös antaa paikallisille matkailuyrityksille yleisluvan viedä ulkomaalaisia kalastamaan 5 km vyöhykkeen ulkopuolelle. Tiedustele matkailu- tai matkatoimistosta, onko matkakohteessasi tällaisia yrityksiä.

 

Kalastuskausi

Sisävesikalojen (nieriä, taimen, siika, ahven ja hauki) kalastus on sallittua läpi vuoden.

Järvissä, joissa tavataan sisävesikalojen lisäksi lohta, meritaimenta tai merinienää, pilkkiminen on sallittua ainoastaan tammikuuta 1. päivästä jäiden lähtöön saakka. Pilkkiminen on kiellettyä 200 metriä lähempänä luusuaa tai tulojokea.

 

Varustesäännöt

Sisävesikaloja saa kalastaa ainoastaan heittokalastusvälineillä. Kalastukseen saa käyttää mato-onkea, per-hoa ja uistinta. Elävien kalojen käyttö täkynä on kiellettyä Norjassa.

 

Lohenkalastussäännöt

Seuraavat säännöt koskevat kaikkia lohivesiä paitsi

Neidenelvaa (Näätämöjoki), Grense Jakobselvaa1

Altaelvaa (Altajoki) ja Tanaelvaa (Tenojoki).

 

Kalastuskausi:

Vesistössä, joissa tavataan lohta, lohen-, meritaimenenja merinieriänkalastus on sallittua 15.7-17.8. välisenä aikana. Poikkeuksia tästä ovat: Altaelva, Repparfjordelva, Borselva, Lakselva i Porsanger ja Vestre Jakobselva, joissa kalastuskausi päättyy 31.8.

Vesistöissä joissa ei tavata lohta, meritaimenta ja merinienää saa kalastaa 15.7-14.9.

 

Välinesäännöt

· Kalastus on sallittu ainoastaan vavalla ja käsisiimalla korkeintaan kolmea koukkua käyttäen (kolmihaarakoukku lasketaan kolmeksi koukuksi).

· Useampien vapojen tai käsisiimojen samanaikainen käyttö on kielletty.

· Vavan tai käsisiiman käyttö niin, että kala saattaa tarttua siihen ulkopuolelta on kielletty.

· Vapaa tai käsisiimaa ei saa jättää huomiotta kalastuksen aikana.

· Koukun kidan leveys saa olla korkeintaan 12 mm (koukkukoko 2/0>.

· Yksihaaraisella koukulla suurin sallittu mitta on 15 mm (koukkukoko 4/0).

· Perholla saa kalastaa koko kauden ilman erillisiä heit-topainoja.

· Kalastus lusikalla, lipalla, vaapulla ja painotetulla mato-ongella on sallittu 10.7. asti.

· Painottamattoman mato-ongen käyttö on sallittu 31.7. asti.

 

Monissa Finnmarkin lohivesistöissä on omat erityiskalastussääntönsä. Esimerkiksi jotkut yllä mainituista välmeistä saattavat olla kiellettyjä koko kalastuskauden tai osan ajasta. kunkin joen erityiskalastussäännöt on mainittu kalastuskortissa.

 

Huomaa!

Neidenelvaa (Näätämöjokea), Altaelvaa ja muita valta-kunnanrajan muodostavia vesistöjä koskevat omat erityissääntönsä. Ulkomaalaiset eivät saa kalastaa Pasvikelvassa (Paatsjoki), Grense Jakobselvassa ja muissa Tanaelvan (Tenojoen) sivujoissa, joissa tavataan lohta. Nämä joet on merkitty kantaan keltaisella. Tenon vesistön kalastussäännöistä saat lisätietoja kalastuskortin myyjiltä sekä Finnmarkin läänin viranomaisilta (ks. osoite takakannesta).

 

Pysäytä

Gyrodactylus salaris -lohiloinen ei vielä ole saastuttanut Finnmarkin jokia. Tätä lohenpoikasia tappavaa loista tavataan kuitenkin Skibotnin vesistössä Tromsissa, Torniojoen vesistössä Ruotsissa ja Suomessa, Inarin-Paatsjoen vesistössä sekä etelää kohti virtaavissa ja Pohjan lahteen laskevissa joissa. Finn markin vesistöt eivät sijaitse kaukana näistä.

Lohiloinen voi levitä kalastusvälineiden välityksellä silloin, kun niillä on kalastettu lohiloisen saastuttamassa vesistössä ja niillä aletaan kalastaa uudessa vesistössä välineiden ollessa yhä kosteita tai märkiä. Huolehdi siis siitä, että kahluuvarusteet, haavit, vene ja muut kalastusvälineet ovat täysin kuivia ennen siirtymistä uuteen vesistöön.

Loinen leviää tehokkaimmin kalojen välityksellä. Muista siis: Älä koskaan siirrä eläviä kaloja vesistöstä toiseen! Et myöskään saa perata kalaa muun vesistön äärellä kuin mistä se pyydystettiin. Tietystä vesistöstä täytettyjä vesisäiliöitä ei saa tyhjentää toisiin vesistöihin.

Läänin ulkopuolella käytetyt kalastusvälineet ja muut mahdolliset varusteet, jotka voivat levittää lohiloista, on ehdottomasti desinfioitava. Kalastuskorttia ostettaessa on esitettävä todistus varusteiden desinfioinnista. Eri puolille Finnmarkia on perustettu useita desinfiointiasemia.

Emme vastaa mahdollisista virheistä !